संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ येथे शिपाई / परिचर ,ग्रंथपाल ,लिपिक , चालक इ.पदांकरिता मोठी भरती !

Spread the love

संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ मध्ये विविध पदांसाठी पदभरती प्रकिया राबविण्यात येत असून आवश्यक शैक्षणिक पात्रताधारक उमदेवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . पदनाम , पात्रता , पदसंख्या यां सदर्भातील सविस्तर पदभरती प्रक्रिया तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहूयात .

यांमध्ये अधिक्षक या पदांच्या एकुण 01 जागा , मुख्य लिपिक पदांच्या 01 जागा , वरिष्ठ लिपिक पदांच्या 02 जागा , कनिष्ठ लिपिक पदांच्या 03 जागा , लेखापाल पदांच्या 01 जागा , सहाय्यक ग्रंथपाल पदांच्या 01 जागा , ग्रंथपाल परिचर पदांच्या 02 जागा , शिपाई / चौकीदार पदांच्या 04 जागा तर वाहन चालक पदांच्या 01 जागा असे एकुण 16 जागांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत .

सविस्तर पदभरती जाहिरात पाहा

यांमध्ये अधिक्षक , मुख्य लिपिक , वरिष्ठ लिपिक पदांसाठी उमेदवार हा पदवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे . तर कनिष्ठ लिपिक पदांकरीता उमेदवार हा इयत्ता 12 वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे तर लेखापाल पदांकरीता उमेदवार हा एम कॉम / बी कॉम उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे .तर सहाय्यक ग्रंथपाल पदांकरीता उमेदवार हा बी.लिफ तर गंथालय परिचर पदांकरीता उमदेवार हा डि.लिफ उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे .

तर शिपाई / चौकीदार या पदांकरीता उमेदवार हा इयत्ता 8 वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे तर वाहनचालक या पदांकरीता उमेदवार हा इयत्ता 4  थी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे .तसेच वाहन चालविण्याचा परवाना असणे आवश्यक आहे .

अधिक माहितीसाठी खालील जाहिरात पाहा

जाहिरात पाहा

Leave a Comment