राज्यातील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता म्हणुन 60,000/- रुपये शिष्यवृत्ती देणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !

सन 2022-23 या आर्थिक वर्षामध्ये राजर्षी छत्रपती शाहु महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना व डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजने अंतर्गत अनुदान वितरित करणेबाबत राज्य शासनाच्या कृषी , पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाकडुन दि.01.11.2022 रोजी महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित झालेला आहे , सविस्तर GR पुढीलप्रमाणे पाहुयात . महाराष्ट्र राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठातील आर्थिकदृष्ट्या … Read more