राज्यातील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता म्हणुन 60,000/- रुपये शिष्यवृत्ती देणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !

Spread the love

सन 2022-23 या आर्थिक वर्षामध्ये राजर्षी छत्रपती शाहु महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना व डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजने अंतर्गत अनुदान वितरित करणेबाबत राज्य शासनाच्या कृषी , पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाकडुन दि.01.11.2022 रोजी महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित झालेला आहे , सविस्तर GR पुढीलप्रमाणे पाहुयात .

महाराष्ट्र राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहु महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेसाठी 490 लाख रुपये डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेसाठी 315 लाख रुपये असे एकुण 805,00,000/-इतके अनुदान वितरित करण्यास सदर शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात येत आहे .सदरचे अनुदान चालु आर्थिक वर्षातील लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीकरीता उपयोगात यावे असे निर्णयामध्ये नमुद करण्यात आले आहे . तसेच योजनानिहाय व बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी कोणत्याही कारणास्तव अखर्चित राहत असल्यास इतर बाबींसाठी परस्पर वर्ग करु नये किंवा खर्च करु नये असे आदेश देण्यात आले आहेत .

यामुळे राज्यतील रही कृषी विद्यापीठातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहु महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना अंतर्गत निर्वाह भत्ता / विद्यावेतनाचा लाभ मिळणार आहे . या संदर्भातील दि.01.11.2022 रोजीचा सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा .

शासन निर्णय

1 thought on “राज्यातील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता म्हणुन 60,000/- रुपये शिष्यवृत्ती देणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !”

Leave a Comment