महाराष्ट्र राज्य विभाागीय पोलिस तक्रार प्राधिकरण औरंगाबाद मध्ये विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया !

Spread the love

महाराष्ट्र राज्य विभागीय पोलिस तक्रार प्राधिकरण औरंगाबाद येथे विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांची थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे . ( State Police Complaint Authority Aurangabad , Recruitment for Various Post , Number of Post vacancy – 06 ) पदांचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात .

अ.क्रपदनामपदांची संख्या
01.प्रशासकीय अधिकारी01
02.उच्च श्रेणी लघुलेखक01
03.कनिष्ठ श्रेणी लघुलेखक01
04.वरिष्ठ श्रेणी लिपिक01
05.लिपिक टंकलेखक02
 एकुण पदांची संख्या06

पात्रता –

पद क्र.01 साठी – शासकीय सेवेतुन राजपत्रित वर्ग – ब पदांवरुन सेवानिवृत्त झालेले कार्यालयीन अधिकारी तसेच टंकलेखन करणे , कार्यालयीन कामकाज करणे , पत्रव्यवहार शाखा , विभागीय चौकशी व लेखा शाखा देयके इ.कामे करण्याचा अनुभव असणे आवश्यक आहे .

पद क्र.02 साठी – राज्य शासन सेवेतील वर्ग ब राजपत्रित पदावरुन सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी

पद क्र.03 साठी – राज्य शासन सेवेतील वर्ग ब राजपत्रित पदावरुन सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी

पद क्र.04 साठी – शासकीय सेवेतुन राजपत्रित वर्ग – ब पदांवरुन सेवानिवृत्त झालेले कार्यालयीन अधिकारी तसेच टंकलेखन करणे , कार्यालयीन कामकाज करणे , पत्रव्यवहार शाखा , विभागीय चौकशी व लेखा शाखा देयके इ.कामे करण्याचा अनुभव असणे आवश्यक आहे .

पद क्र.05 साठी – शासकीय सेवेतुन राजपत्रित वर्ग – ब पदांवरुन सेवानिवृत्त झालेले कार्यालयीन अधिकारी तसेच टंकलेखन करणे , कार्यालयीन कामकाज करणे , पत्रव्यवहार शाखा , विभागीय चौकशी व लेखा शाखा देयके इ.कामे करण्याचा अनुभव असणे आवश्यक आहे .

अर्ज प्रक्रिया / आवेदन शुल्क – जाहीरातीमध्ये नमुद पात्रताधारक उमेदवारांनी थेट मुलाखतीसाठी बैठक हॉल पोलिस आयुक्त कार्यालय , औरंगाबाद शहर या पत्तयावर दि.20 मार्च 2023 रोजी सकाळी 10.00 वाजता हजर राहायचे आहे .सदर पदभरती प्रक्रिया करीता कोणत्याही प्रकारचे आवेदन शुल्क ( परीक्षा शुल्क ) आकारले जाणार नाही .

अधिक माहितीसाठी खालील जाहीरात पाहा

जाहिरात पाहा

Leave a Comment