सामान्य प्रशासन विभाग , मुंबई येथे आत्ताची नविन पदभरती , लगचे करा आवेदन !

सामान्य प्रशासन विभाग मुंबई येथे आत्ताची मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत .( General Administration Department Mumbai Recruitment For State Chief Information Commissioner and State Information Commissioner Post , Number of Post Vacancy – 05 ) पदनाम , पदांची संख्या … Read more

महाराष्ट्र शासन शासकीय विधी महाविद्यालय मध्ये “लिपिक” पदांकरीता पदभरती , लगेच करा आवेदन !

महाराष्ट्र राज्य शासन शासकीय विधी महाविद्यालय मध्ये तांत्रिक तथा लिपिक पदांकरीता पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारक उमेदवारांची थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra Law College Recruitmet For Clerk Post , Number of Post Vacancy – 21 ) पदनाम , पदांची संख्या , आवश्यक अर्हता या संदर्भातील … Read more

बृहन्मुंबई पालिका प्रशासन मध्ये 12 वी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी नोकरीची उत्तम सुवर्णसंधी ! लगेच करा आवेदन !

बृहन्मुंबई पालिका प्रशासन मध्ये इयत्ता 12 वी पात्रताधारकांसाठी नोकरीची उत्तम सुवर्णसंधी प्राप्त झालेली असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Mumbai Municipal Corporation Recruitment For Clener Inspector Post , Number of Post Vacancy – 10 ) पदनाम , पदांची संख्या आवश्यक शैक्षणिक अर्हता या … Read more

बृहन्मुंबई पालिका प्रशासन मध्ये कार्यकारी सहाय्यक ( लिपिक ) पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया , लगेच करा आवेदन !

बृहन्मुंबई पालिका प्रशासन मध्ये कार्यकारी सहाय्यक ( लिपिक ) पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Municipal Corporation of Greater Mumbai , Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 03 ) पदनाम , पदांची संख्या , … Read more

MUCBF : महाराष्ट्र नागरी सहकारी बँक फेडरेशन मध्ये लिपिक व अधिकारी पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया ! Apply Now !

महाराष्ट्र नागरी सहकारी बँक फेडरेशन लिमिटेड अंतर्गत कनिष्ठ लिपिक व अधिकारी पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( The Maharashtra Urban Co-Operative Bank Federation Ltd. Recruitment For Junior Clerk And Officer Post , Number of Post Vacancy – 17 ) … Read more

MPSC मार्फत राज्य दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब संवर्गातील 823 जागांसाठी पदभरती प्रक्रिया !

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब संवर्गातील तब्बल 823 पदांसाठी मुख्य परीक्षा 2022 करीता पदभरती प्रक्रिया राबविली जात आहे . सदर पदांकरीता पुर्व परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्य उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra Public Service Commission Recruitment For Class B non Gazated Post ) पदाचा सविस्तर … Read more

नवी मुंबई पालिका प्रशासन मध्ये गट क संवर्गातील तब्बल 226 जागांसाठी  आत्ताची मोठी महाभरती प्रक्रिया , लगेच करा आवेदन  !

नवी मुंबई पालिका प्रशासन मध्ये तब्बल 226 जागांसाठी आत्ताची मोठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , पदांनुसार आवश्यक पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Navi Mumbai Municipal Corporation Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 226 ) पदनाम , पदांची संख्या , आवश्यक पात्रता , या … Read more

महाराष्ट्र सागरी मंडळ , मुंबई मध्ये नायब तहसीलदार , मंडळ अधिकारी , तलाठी या पदांसाठी मोठी पदभरती !

महाराष्ट्र सागरी मंडळ मुंबई मध्ये नायब तहसीलदार , मंडळ अधिकारी , तलाठी या पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबवली जात असून , आवश्यक शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडून विहित कालावधीमध्ये ऑफलाइन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत .. 1.नायब तहसीलदार : नायब तहसीलदार या पदांच्या एकूण 04 जागेसाठी पदभरती प्रक्रिया राबवली जात असून , सदर पदाकरिता नायब तहसीलदार … Read more

महाराष्ट्र गृह विभागांमध्ये पोलिस शिपाई , पोलिस शिपाई चालक पदांच्या तब्बल 3,000 जागांसाठी  बाह्यस्त्रोताद्वारे मेगाभरती ! पदभरती GR निर्गमित !

महाराष्ट्र राज्याच्या बृहन्मुंबई पोलिस आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर 3000 मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून घेण्यास मंजुरी देणेबाबत राज्य शासनांच्या गृह विभागांकडून दिनांक 24 जुलै 2023 रोजी पदभरती शासन निर्णय निर्गमित झालेला आहे . बृहन्मुंबई पोलिस आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर पोलिस शिपाई ते सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक यांची 40623 पदे मंजुर आहेत . यापैकी पोलिस शिपाई संवर्गाची सुमारे 10,000 … Read more

BMC NEW भरती : बृहन्मुंबई महानगरपालिका मध्ये विविध पदांकरिता , आत्ताची मोठी पदभरती प्रक्रिया !

बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुंबई येथे विविध पदांच्या एकूण आठ जागेसाठी पद भरती प्रक्रिया राबवली जात असून ,पात्र उमेदवाराकडून ऑफलाइन पद्धतीने दिनांक 14 ऑगस्ट 2023 पर्यंत आवेदन मागविण्यात येत आहेत.पदांचे नाव ,पदभरती तपशील या संदर्भातील सविस्तर पदभरती जाहिरात पुढील प्रमाणे पाहूया… 1)कनिष्ठ ग्रंथपाल : कनिष्ठ ग्रंथपाल पदांच्या एकूण 01 जागेसाठी पदभरती प्रक्रिया राबवली जात असून , सदर … Read more